Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5753500
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5116012
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3354060
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3164314
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133751
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673406
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620337
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2416707